Tầm nhìn & Sứ mạng

 

Tầm nhìn

Chương Trình Bạn Trẻ Em Đường Phố quan niệm rằng: trẻ em cũng là một con người có giá trị về nhân phẩm và được tôn trọng.

Xã hội có nhiệm vụ bảo đảm cho trẻ có cơ hội, nguồn lực và hỗ trợ trẻ phát triển để trở thành con người vui sống, khỏe mạnh, tích cực và hoạt động hòa nhập với cộng đồng, gia đình và xã hội theo tinh thần Công Ước Quốc Tế của Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ Em và luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em Việt Nam.

 

Sứ mạng

Bạn Trẻ Em Đường Phố có sứ mạng như một cầu nối để:

• Tạo điều kiện cho trẻ nhập cư / thiệt thòi có cơ hội được học hành, được chăm sóc sức khỏe và được tham gia vào các quyết định liên quan đến bản thân mình.

• Nâng cao nhận thức cho gia đình trẻ và cộng đồng về tầm quan trọng của việc giáo dục và chăm sóc trẻ.

• Cung cấp các dịch vụ cho gia đình như một phương tiện để cải thiện cuộc sống nhằm đảm bảo an sinh, an toàn cho trẻ trong bối cảnh gia đình và cộng đồng.

• Cung cấp mái ấm cho trẻ đường phố và trẻ nhập cư cho đến khi chúng được hội nhập với gia đình và xã hội.